Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.04.2007 22:40 - Как ще се финансират общински проекти
Автор: tangram Категория: Бизнес   
Прочетен: 1064 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 13.04.2007 22:41


Планирани са над 1.6 млрд. евро по оперативна програма "Регионално развитие" Оперативна програма "Регионално развитие" за разлика от секторните оперативни програми има за цел да мобилизира и оползотвори регионалните и местните възможности и ресурси.
Програмата ще се фокусира върху дейности, допълващи секторните интервенции за постигане на устойчиво и балансирано икономическо и социално развитие на българските региони.

Общата цел на програмата

е насочена към подобряване качеството на средата за живот и работа с по-добър достъп и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие. Нейните специфични цели са:
- Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии
- Осигуряване на по-добър достъп до пътни, информационни, компютърни и енергийни мрежи за изостаналите райони
- Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност
- Мобилизиране на регионалните и местнитe възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие.

Стратегията

на програмата е да се повиши конкурентоспособността на регионите и общините и да се намалят различията между шестте района за планиране. Това е предвидено да стане чрез подобряване на индустриалната, жилищната, социалната, екологичната и културна среда на градските райони и достъпността на периферните райони по отношение на пътните, информационните и комуникационните, както и енергийните мрежи.
Оперативната програма предлага финансиране в следните ключови области:
- Социална инфраструктура
- Жилищна политика
- Инфраструктура, свързана с бизнеса
- Подобряване на физическата среда и превенция на риска
- Системи за устойчив градски транспорт
- Регионална и местна пътна инфраструктура
- Информационни и комуникационни мрежи и технологии
- Достъп до устойчиви и ефикасни енергийни ресурси
- Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
- Национален туристически маркетинг
- Партньорства за интегрирано местно развитие
- Териториално планиране и подготовка на проекти
- Насърчаване сътрудничеството с европейските региони.
Програмата ще съфинансира основно общински инвестиции в изброените области на подкрепа, тъй като общините са самостоятелни публични органи, които са важни за осигуряване на развитието отделно от държавата и нейните агенции. В зависимост от различните приоритетни оси и операции, потенциални бенефициенти ще бъдат още: Фонд "Републиканска пътна инфраструктура", публични компании за градски транспорт, областни администрации, общински компании, асоциации на общини, неправителствени организации в партньорство с местни власти, министерствата на образованието и науката, на здравеопазването и на културата, държавните агенции за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) и по туризъм (ДАТ), браншови, местни и регионални туристически сдружения, регистрирани в Националния туристически регистър, културни институции в координация с Министерството на културата.

Основните структури

и участници за изпълнение на програмата са:
1. Управляващият орган е Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" към МРРБ, носи цялата отговорност за изпълнението на програмата съгласно изискванията на европейското законодателство и осъществява цялостно наблюдение, финансово управление и контрол на средствата по програмата. Управляващият орган делегира функции и задачи на изпълняващите звена в центровете на районите за планиране.
Изпълняващите звена са шест за шестте планови района и са директно подчинени на управляващия орган, който им делегира функции и задачи за изпълнението на програмата: организират и провеждат набирането на проектните предложения и администрират тяхната оценка за съответния район за планиране, извършват и текущ мониторинг.
2. Бенефициентите са субекти, които са избираеми по отделните операции на програмата, с които се сключват договори за безвъзмездна помощ. Бенефициентите отговарят за качественото изпълнение на проектите, които се финансират от програмата.
3. Сертифициращият орган приема и проверява обобщените искания за плащания от управляващия орган, изпраща искане до Европейската комисия за осребряване на направените плащания. Този орган ще е национален фонд в Министерството на финансите.
4. Звеното за вътрешен одит в МРРБ изпълнява функции по вътрешен одит за всички структури, дейности и процеси, осъществявани от структурите на министерството, включително и тези, окито се занимават с управление на средствата от структурните фондове и второстепенните разпоредители с бюджетни средства. Звеното ще осъществява функции по вътрешен одит и за целите на оперативна програма "Регионално развитие".
5. Комитетът за наблюдение е върховният орган, който наблюдава изпълнението на програмата. Той се председателства от отговорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и се свиква поне два пъти годишно. В състава му влизат министерства, агенции, държавни ведомства, сдружения на общини, регионални съвети за развитие и социално-икономически партньори, които имат отношение към интервенциите и дейностите, финансирани от програмата.

Авторът е и.д. главен директор на Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" в МРРБ


Анонс за бизнеса
Как точно ще става кандидатстването?
Правилата за кандидатстване и изпълнение ще бъдат публикувани в оперативни насоки, пакети и формуляри за кандидатстване. Те в момента се разработват от управляващия орган и ще бъдат публикувани на интернет страницата на МРРБ и тази на оперативната програма.
Фазите за кандидатстване, одобряване и финансиране на проектите ще бъдат следните:
1. Публикуване на покани за проектни предложения от управляващия орган.
2. Подготовка на проектите и необходимата техническа документация, осъществяване на всички съгласувателни и разрешителни процедури от потенциалните крайни бенефициенти - общини.
3. Депозиране на предложенията в изпълняващите звена в центровете на районите за планиране. Проектното предложение трябва винаги да се подава в съответното за района изпълнително звено.
4. Оценка на предложенията от комисия от независими оценители експерти в съответната област.
5. Сключване на договори между управляващия орган и общините бенефициенти.
6. Авансово плащане към крайните бенефициенти.
7. Провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки от крайните бенефициенти и сключване на договори за услуги, доставки, строителство.
8. Крайните бенефициенти са отговорни за отчитането и сертифицирането на точността и актуалността на плащанията. Те предоставят на изпълняващото звено платени фактури или счетоводни документи с еквивалентен доказателствен характер.
9. Изпълняващото звено получава и контролира финансовите документи и сертифицира достоверността на разходите.
10. Изпълняващото звено изпраща отчет за сертификация на разходите към управляващия орган в срок, определен от управляващия орган.
11. Изготвяне на периодични доклади от бенефициентите за разходите по проекта.
12. Проверки на изпълнението и направените разходи от изпълняващите звена и управляващия орган (мониторинг на проектите).
13. Междинни плащания на разходи към бенефициентите от изпълняващото звено.
14. Управляващият орган изпраща искания за осребряване на плащанията до сертифициращия орган в Министерството на финансите, който от своя страна ги изисква от Европейската комисия.
15. Окончателен доклад и окончателно плащане по отделните проекти.

Кога очаквате да има готови формуляри за кандидатстване?
Има сформирана работна група между ресорните министерства, която в момента подготвя постановление за определяне на условията и реда за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния и структурните фондове на ЕС и програма ФАР, както и типова апликационна форма за всички оперативни програми.
В момента управляващият орган усилено работи по подготовката на формулярите за кандидатстване по операциите на оперативна програма "Регионално развитие". Предвиждаме най-късно до средата на май да има готови такива формуляри, които са необходими за стартирането на операция 2.1 "Регионална и местна пътна инфраструктура". По тази операция избираеми дейности са:
- Строителство, ремонт, реконструкция и възстановяване на второкласни пътища извън трансевропейските транспортни коридори (TEN), както и на третокласни пътища
- Подобряване на транспортните връзки до определени дестинации и инфраструктура извън населените места - достъп до пристанища, летища, сметища и т.н.
- Грантови схеми за общински пътища, осъществяващи връзки в агломерационните ареали на общините съгласно критериите за избираемост.
Бенефициент по операцията ще бъде фонд "Републиканска пътна инфраструктура" и общините, които попадат в агломерационните ареали, съгласно приложение 3 към оперативната програма.

Оценяване на проектите
Първата стъпка към средствата за финансиране от ЕС е да бъде създаден печеливш проект.
Цялата процедура започва след публикуване на покана за изпращане на предложения. Това е задължение на всеки управляващ орган на всяка от седемте оперативни програми. Поканите се публикуват в националните ежедневници и в интернет страницитe на ресорните министерства. Критериите се публикуват в насоките за кандидатстване.
За извършването на всяка оценка се сформира комисия, в която членуват представители на междинното звено, управляващият орган и експерти с опит в сектора, до която се отнася проектът на бенефициента.
Оценяването на проекта включва:
- оценка на административното съответствие
- оценка за допустимостта
- техническа и финансова оценка.
При двата вида оценки (на административното съответствие и за допустимостта) се взема предвид финансовата стабилност на кандидата. Затова се изисква представените годишни отчети да са най-малко за последната финансова година.
За да премине успешно оценяването на икономическата стабилност, кандидатът трябва да докаже, че разполага със средства, за да покрие разходите за предложения от него период.
Ключът към финансиране по европейските структурни фондове е в аргументацията, че проектът е в съответствие с приоритетите на оперативните програми, по които кандидатства. Потенциалният бенефициент трябва да разполага и с друг източник на финансиране. Това е принципът на допълняемост в европейското финансиране.
Вероятността за отпускане на субсидия намалява, ако проектът е стартирал, преди да е дадено одобрение. Тук не се включват подготвителните, координационните и партньорските дейности, които са от основно значение за осъществяването на всеки проект.
Най-значимият елемент е техническата оценка. За да получи кандидатът зелена светлина за получаване на субсидия от ЕС, проектът му трябва да:
- отговаря на целта, заложена в поканата за изпращане на предложения
- представя измерими подробно формулирани крайни резултати и цели
- притежава уникални характеристики, да бъде новаторски
- доказва стратегическа необходимост - за самия кандидат, сектора или географския регион, в който ще се приложи проектът
- обяснява дали за изпълнението ще се привлекат партньори.
Оценителната комисия извършва и финансова проверка на проектните предложения с цел оптимизиране на бюджета или отстраняване на недопустими разходи.
Междинното звено ще информира бенефициента за крайния резултат от процеса по оценяване. Кандидатите, чиито проектни предложения не са одобрени, ще получават подробно обяснение за причините за отхвърлянето им.
Европейската комисия изисква специална процедура по оценка на проекти за околната среда, които надхвърлят 25 млн. евро, и проекти над 50 млн. евро за останалите приоритети на ОП. Едно от условията на ЕК е да бъде уведомена и включена в процеса на оценка на големите проекти. Засилените мерки от ЕК са насочени повече към управляващите органи, които трябва да предоставят допълнителна информация за начина, по който ще следят и контролират оценката на големи проекти.

Министерство на финансите

Източник: КАПИТАЛ


Тагове:   как,   общински,


Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: tangram
Категория: Бизнес
Прочетен: 2520431
Постинги: 292
Коментари: 876
Гласове: 512
Архив
Календар
«  Септември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930